Ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων

Η Ελλάδα, μια μεσογειακή χώρα, δηλαδή μια χώρα που δέχεται απλόχερα τα ευεργετήματα του ήλιου, αποδεικνύεται ενεργειακά σπάταλη, περισσότερο σπάταλη μάλιστα από άλλες βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες, εφαρμόζοντας ορθότερη ενεργειακή πολιτική αξιοποίησαν πολύ καλύτερα τα δώρα του ήλιου.

Η ελλιπής θερμομονωτική προστασία των κατασκευών ή η πλήρης απουσία της στα ανεγερθέντα πριν από το 1980 κτίρια – που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού δυναμικού της χώρας-, η περιορισμένη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αλόγιστη χρήση κλιματιστικών συσκευών, αλλά και η ιδιαίτερα περιορισμένη εφαρμογή της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής συνέτειναν στην υπερβολικά υψηλή κατανάλωση ενέργειας, ώστε η Ελλάδα να χαρακτηρίζεται ως «ενεργειακά σπάταλη» χώρα.

Και όμως η χώρα μας, όπως άλλωστε και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υποχρέωση να θεσμοθετήσουν μέτρα που θα αποσκοπούν αφενός στον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης και αφετέρου στη σταδιακή μείωση της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικές πηγές και στην παράλληλη αύξηση της παραγομένης από ανανεώσιμες πηγές και γενικώς από πηγές με χαμηλές εκπομπές αερίων ενώσεων του άνθρακα έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και των απότομων αλλαγών του κλίματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2006/32/ΕΚ θέτει τους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και ζήτησε από τις χώρες της Κοινότητας να προβούν στις αναγκαίες κανονιστικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ώστε να εναρμονίσουν σχετικά τις νομοθεσίες τους. Έτσι, η Ελλάδα για να συμμορφωθεί πλήρως με την παραπάνω κοινοτική οδηγία θέσπισε τον Μάρτιο του 2010 τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ). Ο νέος κανονισμός στοχεύει:

  • Στη βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων με περιορισμό των θερμικών απωλειών από το περίβλημα τους
  • Στην εφαρμογή αρχών και τεχνικών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής σε μεμονωμένα κτίρια και σε οικιστικά σύνολα
  • Στη διευκόλυνση της διείσδυσης στην αγορά των βιοκαυσίμων και των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Η νέα οδηγία επιδιώκει την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. Την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου θα πιστοποιούν οι ενεργειακοί επιθεωρητές ή ελεγκτές, δηλαδή εξειδικευμένοι επιστήμονες σε ενεργειακά θέματα και θα εκδίδεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που θα είναι η ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου και θα το συνοδεύει από την κατασκευή του έως και την κατεδάφισή του.

 

FOLLOW
Facebook Twitter
el